[searchandfilter fields="search" submit_label="Szukaj" search_placeholder="Wpisz szukaną frazę..."]
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2019 pozycja 24208 (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow )  zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „POLNA” S.A.
Jednocześnie, poniżej publikuje się projekty uchwał przedstawione przez akcjonariusza (pkt 18 i pkt 19 porządku obrad).

Uchwała nr[]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zakłady Automatyki Polna S.A.
z dnia […] 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia 

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:
1) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż […]%  kapitału zakładowego Spółki, tj. […] akcji serii […] o wartości nominalnej […] złotych każda („Akcje Własne”)  z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia  […] roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia […] roku („Okres nabywania akcji”),
b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty […] złotych,
c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”),
d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,
e)  Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji do kwoty  […] złotych za 1 Akcję Własną.
3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach każdej Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.
4) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.
§2
1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji ustalona przez Zarząd Spółki w danej Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
3) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem kwoty o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej.
§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    Uchwała nr[]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zakłady Automatyki Polna S.A.
z dnia […] 2019 roku
w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych Spółki oraz wypłaty, w formie dywidendy, zysku z lat ubiegłych na rzecz akcjonariuszy

§1

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1) Zmniejsza się kwotę kapitału zapasowego Zakładów Automatyki Polna S.A. utworzonego z zysków z lat ubiegłych do kwoty ……………. ( ………… złotych).
2) Zmniejsza się kwotę kapitałów rezerwowych Zakładów Automatyki Polna S.A. utworzonych z zysków z lat ubiegłych do kwoty ..………….. (…………. złotych).
§ 2
1) Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości ………. (………………… złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.
2) Ustala się, że w dywidendzie uczestniczyć będzie […] akcji Spółki, kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi […] złote. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze, którym przysługiwać będą akcje Spółki na dzień […] 2019 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień […] 2019 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.