Referencje

Współpraca z Działem Marketingu i Sprzedaży, Zakładu Automatyki "POLNA S.A." w Przemyślu jest wzorcowa - kompetentna i rzetelna.

Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2018 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy

11.06.2018

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu
04.06.2018 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy Akcjonariuszom w kwocie 1 zł (brutto) na 1 akcję.

W związku z powyższym, w porozumieniu z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. (CDM Pekao S.A.), przedstawia informację o sposobie odbioru środków z tytułu dywidendy:
1. Rozpoczęcie wypłaty dywidendy Akcjonariuszom nastąpi w dniu 11.06.2018 r.
2. W celu odbioru należnych środków pieniężnych z tytułu dywidendy należy zgłosić się
z dokumentem tożsamości do dowolnego Punktu Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. („POK”). Wykaz POK wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie internetowej: www.cdmpekao.com.pl.
3. Wypłata może nastąpić:
– gotówką lub
– przelewem na rachunek bankowy Akcjonariusza.
4. CDM Pekao S.A. nie pobiera opłaty od Akcjonariusza za realizację wypłaty dywidendy gotówką lub na wskazany w dyspozycji wypłaty rachunek Akcjonariusza prowadzony przez bank krajowy. 

 

Informacje dodatkowe:
1. Akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej
z podpisem Akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub przez pracownika CDM Pekao S.A. lub w formie aktu notarialnego.
2. Dokumenty sporządzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, albo poprzez apostille zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Treść dokumentów w języku obcym musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski.
3. W przypadku Akcjonariusza, będącego osobą małoletnią, wypłata dywidendy nastąpi zgodnie z dyspozycją rodzica jako przedstawiciela ustawowego, który jest zobowiązany złożyć do CDM Pekao S.A. oświadczenie, iż na dzień składania dyspozycji nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, władza ta nie ulega zawieszeniu, nie została ograniczona lub dyspozycją kuratora lub opiekuna, po przedstawieniu stosownego prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego. Wypłata może być dokonana gotówką lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony na rzecz osoby małoletniej w dowolnym banku.
4. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą ubezwłasnowolnioną, wypłata dywidendy nastąpi zgodnie z dyspozycją złożoną w jego imieniu przez opiekuna lub kuratora, po przedstawieniu stosownego prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego. Wypłata może być dokonana gotówką lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej w dowolnym banku.
5. W przypadku współwłaścicieli, wypłata dywidendy nastąpi na podstawie dyspozycji złożonej przez:
 wszystkich współwłaścicieli lub
 jednego ze współwłaścicieli po okazaniu stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli lub
 wspólnego przedstawiciela ustanowionego przez wszystkich współwłaścicieli,
a w przypadku zniesienia współwłasności na podstawie dyspozycji każdego współwłaściciela, który w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał prawo do dywidendy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
1) w dowolnym POK,
2) pod numerami telefonów CDM Pekao S.A.:
- 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,
- +48 22 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych.