Referencje

Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić firmę „POLNA” każdemu inwestorowi.

NTI sp. z o.o.

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Ogólne warunki zakupu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Zobowiązania handlowe wynikające z realizacji zamówienia regulowane są poniższymi warunkami ogólnymi oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi w zamówieniu, jak też w innych uzgodnieniach ekonomiczno-technicznych.

1.2 Zamówienie staje się wiążące z chwilą gdy obie strony osiągają porozumienie i pisemnie potwierdzają warunki umowy. Przyjęcie warunków umowy może nastąpić również poprzez milczącą akceptację Dostawcy, jeżeli w terminie 14 dni nie zgłosi żadnych uwag.

1.3 Dostawca nie może scedować zamówienia na osoby trzecie.

1.4 Dostawca nie może scedować należności wynikających z umowy - art. 509 K.C.

1.5 Wszelkie informacje handlowe i techniczne dotyczące wykonania zamówienia, Dostawca traktować będzie jako poufne.

1.6 Zamówienie uważa się za wykonane z chwilą odbioru ilościowego towaru lub usługi przez Zamawiającego.

1.7 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z realizacji zamówienia rozstrzygane będą polubownie lub przez właściwy Sąd.

 

2. Informacje techniczne i własność handlowa

2.1 Przekazane Dostawcy informacje techniczne (dokumentacja konstrukcyjna, technologiczna lub inna, oprzyrządowanie, próbki, wzorce, itp. pozostają wyłączną własnością Zamawiającego i będą używane wyłącznie do wykonania zamówienia.

2.2 Dostawca zobowiązany jest do chronienia własności Zamawiającego, zapewnienia jednoznacznej jej identyfikacji, nieprzekazywania / nieujawniania jej treści osobom trzecim oraz zwrotu na żądanie zamawiającego.

2.3 Ustalenia powyższe obowiązują nawet po wygaśnięciu umowy.

 

3. Zmiany w zamówieniach

3.1 Na pisemny wniosek Zamawiającego o wprowadzenie zmian do umowy, Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rzeczowych analiz i podjęcia niezbędnych kroków celem spełnienia wymagań i zminimalizowania ewentualnych kosztów wynikających ze zmian.

 

4. Jakość, kontrola

4.1 Dostawca zobowiązuje się do stałego nadzoru nad wyposażeniem produkcyjnym, kontrolnym i proceduralnym w sposób zapewniającym spełnienie wszystkich wymagań jakościowych dostawy.

4.2 Zgodnie z ustaleniami zawartymi w zamówieniu Dostawca dołączać będzie do dostawy stosowne atesty, świadectwa jakości certyfikaty bądź inne dowody stwierdzające, że przedmiot dostawy został odpowiednio przebadany, sprawdzony i spełnia określone wymagania.

4.3 Dostawca zapewnia kompetentnym przedstawicielom Kupującego możliwość sprawdzenia u siebie przebiegu procesów będących przedmiotem umowy, przeprowadzenia auditów jakości, jak też kontroli przedwysyłkowej.

 

5. Dostawa

5.1 Jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy materialne (materiał, części, zespoły, oprzyrządowanie, itp.), Dostawca zapewni ich prawidłowe opakowanie, znakowanie, identyfikację, i ochronę przed zniszczeniem podczas transportu.

5.2 W każdym przypadku zwłoki w dostawie, Dostawca powiadomi o tym natychmiast Zamawiającego, podając powód opóźnienia i proponując nowe terminy.

5.3 W przypadku gdy zwłoka nie była spowodowana okolicznościami siły wyższej, Zamawiający może, wg swojego uznania, przyjąć proponowany termin, odstąpić od zamówienia,żądać stosownego odszkodowania lub skierować sprawę na drogę sądową.

5.4 W sytuacjach gdy zwłoka nastąpiła w wyniku potwierdzonych okoliczności sił wyższych. Dostawca nie będzie odpowiedzialny za zaistniałą zwłokę i mogą być ustalone nowe terminy za obopólną zgodą stron.

 

6. Przyjęcie dostawy, gwarancja

6.1 Przyjęcie dostawy następuje w oparciu o pozytywne wyniki kontroli ilościowej i jakościowej przeprowadzonej przez Zamawiającego. Kontrola jakościowa może objąć 100% dostawy lub może być przez Zamawiającego przeprowadzona wyrywkowo / metodą statystyczną.

6.2 W przypadku wystąpienia niezgodności, dostawa podlega reklamacji, a Dostawca zobowiązany jest do jej załatwienia w trybie uzgodnionym z Zamawiającym. Jedna stwierdzona niezgodność w dostawie może być podstawą do zwrotu całości dostawy do Dostawcy celem jej ponownego sprawdzenia i selekcji, przy czym koszty z tym związane ponosi Dostawca.

6.3 Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej na piśmie, termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru. 

 

7. Ceny

7.1 Ceny ustalone w zamówieniu są wiążące, a ich zmiany dopuszczalne są tylko w drodze wzajemnych ustaleń, potwierdzonych przez obie strony.

8. Fakturowanie, dowody dostaw, płatność

 

8.1 Faktury muszą dotyczyć dostawy z jednego zamówienia podlegającej tej samej stawce podatkowej i zawierać wszystkie dane wg obowiązujących przepisów.

8.2 Wysyłce towaru musi towarzyszyć dowód dostawy wystawiony w dwóch egzemplarzach.

8.3 Zamawiający będzie dokonywał płatności zgodnie z ustalonymi terminami, po otrzymaniu właściwie wypełnionych dokumentów.

8.4 W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie lub towarzyszących dokumentach, Zamawiający może w części lub w całości odmówić zapłaty do czasu uregulowania sprawy.

Niniejsza wersja Ogólnych Warunków Zakupu obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2014r.