• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

FIRMA

Dofinansowania - POLNA S.A.

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Zakłady Automatyki POLNA S.A.”
Projekt realizowany od 27.08.2012 – 26.06.2014

wartość projektu 45 902,82 PLN, dofinansowanie 22 951,41 PLN

udział Unii Europejskiej (EFRR) 19 508,69 PLN

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Nazwa projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego , wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych.
Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-585/13
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.01.00-18-558/13-00 z dnia 30 września 2015r.

 

Całkowita wartość projektu: 1.230.000,00 PLN.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 425.000,00 PLN.
Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa: 75.000,00 PLN
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Nazwa projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego , wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych.
Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-558/13
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.01.00-18-558/13-00 z dnia 30 września 2015r.
Zakup stanowiska badawczo-odbiorczego do badania zaworów regulacyjnych i odcinających umożliwi wprowadzenie (wdrożenie ) dwóch nowych produktów/usług
1. badania zaworów o zakresie średnic nominalnych do wielkości DN 600 włącznie oraz
2. uzyskiwanie zakresu ciśnień testowych do 1200 bar w próbie hydraulicznej, pozwalającego na prowadzenie prób ciśnieniowych zaworów o ciśnieniach nominalnych co najmniej do wartości PN 630.

Cel projektu: Utworzenie centrum badawczo – rozwojowego POLNA

Beneficjent: Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.

Całkowita wartość projektu:1.317.500,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na Lata 2014-2020:  724.625 PLN

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000