[searchandfilter fields="search" submit_label="Szukaj" search_placeholder="Wpisz szukaną frazę..."]
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

Ogólne warunki zakupu

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, zwane dalej „OWZ”, normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów zakupu towarów i usług przez Zakłady Automatyki „POLNA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl, wpisane do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, dokumentacja Spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090173, Numer Identyfikacji Podatkowej: 7950200705, kapitał zakładowy w wysokości 5.379.435,80 złotych – opłacony w całości, zwane dalej „Kupującym” z  innymi podmiotami, zwanych dalej „Sprzedającymi” lub „Sprzedającym” bądź „Dostawcami” lub „Dostawcą”.
OWZ stanowią integralną część wszystkich umów zakupu towarów i usług zawieranych między Kupującym i Sprzedającymi/Dostawcami. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWZ może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Kupującego pod rygorem nieważności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWZ a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.
Dodatkowo Kupujący odrzuca wszelkie warunki Dostawcy, które są sprzeczne lub niezgodne
z niniejszymi OWZ, chyba że potwierdzono ich stosowalność na piśmie przez obie strony umowy.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

1. W celu pozyskania oferty na zakup towarów i usług Kupujący może skorzystać z danych Dostawców zawartych w ogólnych ofertach, reklamach, katalogach, broszurach, cennikach
i innych ogłoszeniach o produktach oferowanych przez Sprzedających. Dla potrzeb uzyskania szczegółowej oferty Kupujący może przesyłać szczegółowe zapytania ofertowe. Informacje zawarte w tych dokumentach mają charakter wyłącznie informacyjny, służą do sporządzenia oferty i nie stanowią zamówienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Tym samym nie są wiążące do czasu złożenia odpowiedniego zamówienia przez Kupującego.
2. Warunki zapytania ofertowego mogą ulec zmianie. Zamówienia i umowy dodatkowe wymagają, do ich skuteczności, pisemnego potwierdzenia ich ważności przez Kupującego; dotyczy to również zmian i poprawek do OWZ.
3. Przekazane Dostawcy informacje techniczne (dokumentacja konstrukcyjna, technologiczna lub inna), oprzyrządowanie, próbki, wzorce, itp. pozostają wyłączną własnością Kupującego i mogą być używane wyłącznie do wykonania zamówienia.
4. Dostawca zobowiązany jest do chronienia własności Kupującego, zapewnienia jej jednoznacznej identyfikacji, nieprzekazywania / nieujawniania jej treści osobom trzecim oraz zwrotu na żądanie Kupującego.
5. Ustalenia powyższe obowiązują również po wygaśnięciu umowy.

2. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie (potwierdzenie) przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę
za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub papierowej (poczta, faks) w zależności od zastosowania danej  formy prowadzenia obiegu dokumentów. Przyjęcie warunków umowy może nastąpić również poprzez milczącą akceptację Dostawcy, jeżeli w terminie 5 dni nie zgłosi żadnych uwag.
2. Na pisemny wniosek Kupującego – o wprowadzenie zmian do przyjętego zamówienia, Dostawca jest zobowiązany  do przeprowadzenia rzeczowych analiz i podjęcia niezbędnych kroków celem spełnienia wymagań i zminimalizowania ewentualnych kosztów wynikających ze zmian.

3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I GWARANCJA

1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w zamówieniu Dostawca ma obowiązek dołączać do dostawy stosowne atesty, świadectwa jakości, certyfikaty bądź inne dowody stwierdzające, że przedmiot dostawy został odpowiednio wyprodukowany, przebadany, sprawdzony i spełnia określone wymagania.
2. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom Kupującego możliwości sprawdzenia przebiegu procesów będących przedmiotem umowy, przeprowadzenia auditów jakości, jak też kontroli przedwysyłkowej.
3. Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej, termin gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru. W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje zachowanie wszelkich parametrów towaru określonych w dokumentacji jakościowej i wymaganiach zamówienia.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo do reklamacji wad ukrytych stwierdzonych po przyjęciu przedmiotu zamówienia.
5. Odpowiedzialność  gwarancyjna odpowiada przepisom Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku wystąpienia przesłanek gwarancyjnych, Kupujący powiadamia Dostawcę
o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów/usług. Wady stwierdzone przy odbiorze
i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Kupującego.
7. W przypadku nieusunięcia wad przez Dostawcę, Kupujący zastrzega sobie prawo
do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie  wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością.
W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym  terminie, Kupujący może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego
w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.
9. Dostarczany towar nie może naruszać praw autorskich, prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej jakiegokolwiek podmiotu, w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych.

4. CENA I PŁATNOŚĆ

1. O ile nie uzgodniono inaczej w warunkach zamówienia, ceny obowiązują
na warunkach FCA siedziba Dostawcy i obejmują cenę sprzedaży usługi lub towaru i koszty opakowania towaru.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo zapoznania się z kalkulacją ceny i jej czynników składowych.
3. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie, a ich zmiany dopuszczalne są tylko w drodze wzajemnych ustaleń, potwierdzonych pisemnie przez obie strony.
4. Ceny na towary i usługi ofertowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
5. Kupujący będzie dokonywał płatności zgodnie z ustalonymi terminami, po przyjęciu dostawy lub wykonaniu usługi, po otrzymaniu kompletu prawidłowych dokumentów handlowych
i jakościowych.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania usługi lub niezgodności w dostawie i/lub towarzyszących dokumentach, Kupujący może w części lub w całości odmówić zapłaty do czasu uregulowania sprawy.

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
2. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego
o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
3. W przypadku, gdy opóźnienie  nie było spowodowane okolicznościami siły wyższej, Kupujący ma prawo, według swojego uznania, przyjąć proponowany nowy termin, odstąpić od zamówienia (pkt 7 ust. 2), żądać stosownego odszkodowania lub skierować sprawę na drogę sądową.
4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań ze względu na zaistnienie siły wyższej, jest zobowiązany zawiadomić Kupującego o takich okolicznościach
w uzasadnionym terminie. W takiej sytuacji możliwe jest ustalenie nowych warunków realizacji zamówienia w drodze porozumienia stron.

6. DOSTAWA

1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Kupującego na warunkach FCA magazyn dostawcy.
2. W przypadku innych warunków, dostawa winna być awizowana 3 dni przed planowanym terminem dostawy.
3. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia  prawidłowego oznakowania, identyfikacji
i opakowania zapewniającego ochronę towaru przed uszkodzeniami podczas transportu oraz
do dołączenia do dostawy prawidłowych dokumentów handlowych, transportowych
i jakościowych.
4. Przyjęcie dostawy oraz akceptacja wykonania usługi następuje w oparciu o zapisy z dokumentów Dostawcy oraz pozytywne wyniki kontroli ilościowej i jakościowej przeprowadzonej przez Kupującego. Kontrola jakościowa może objąć 100% dostawy, może być również  przeprowadzona wyrywkowo lub metodą statystyczną. Kupujący nie ma obowiązku przeprowadzania kontroli wejściowej.
5. W przypadku wystąpienia niezgodności dostawa podlega reklamacji, a Dostawca zobowiązany jest do jej załatwienia w trybie uzgodnionym z Kupującym. Jedna stwierdzona niezgodność
w dostawie może być podstawą do zwrotu całości dostawy do Dostawcy celem jej ponownego sprawdzenia i selekcji, przy czym koszty z tym związane ponosi Dostawca.
6. Jeśli z powodu wadliwej dostawy przedmiotu zamówienia Kupujący poniesie koszty, szczególnie koszty transportu, koszty pracy, montażu, demontażu, etc.,  Dostawca zobowiązany jest do ich pokrycia.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Kupującego.
2. Kupujący może odstąpić od umowy w razie trwającego więcej niż 14 (czternaście) dni opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
3. W razie odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn określonych w ust. 2, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu dotychczas zapłaconej części ceny i wynagrodzenia.
4. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za pisemnym porozumieniem pod rygorem nieważności.

8. DANE OSOBOWE

1. Kupujący jest administratorem danych osobowych („Dane”) przekazanych przez Sprzedającego w zakresie dotyczącym jego firmy, danych kontaktowych osób zaangażowanych we współpracę, danych identyfikacyjnych osób zamawiających oraz odbierających towar.
2. Dane przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Sprzedający jest stroną, jak również w uzasadnionym interesie Kupującego (np. działania marketingowe, zapobieganie oszustwom). Dane będą przetwarzana do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia prawnego obowiązku przechowywania danych (np. przechowywania dokumentów księgowych), a w przypadku uzasadnionego interesu administratora – do czasu istnienia tego interesu, bądź złożenia sprzeciwu przez Sprzedającego.
3. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Kupującego m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym Dane w celu windykacji należności, weryfikacji finansowej kontrahenta. Dane mogą być również przekazane osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej.
4. Sprzedającemu przysługuje prawo dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Kupujący może wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania Danych w oparciu
o uzasadniony interes Kupującego. Sprzedający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania i wnioski związane z Danymi należy kierować na adres Kupującego: 
5. Podanie Danych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania Danych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
6. Kupujący nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Dane nie są profilowane.

9. POUFNOŚĆ

1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych OWZ, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Kupującego i nieudostępniane publicznie,  są informacjami poufnymi i jako takie nie mogą być ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy oraz podjęcia roszczeń odszkodowawczych.
3. Informacje wskazane wyżej nie mogą być wykorzystywane  do innych celów niż dla realizacji zamówienia. Informacjom poufnym należy zapewnić należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Obowiązek  zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do OWZ mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego oraz jurysdykcja sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Kupującego.

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: marketing@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.765.864,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.765.864,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000