• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Русский
Kontakt

FIRMA

Regulamin prywatności RODO - POLNA S.A.

INFORMACJA


INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ZAKŁADY AUTOMATYKI „POLNA” S.A. Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU
 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

 

W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.,
  z siedzibą w Przemyślu, ul. Obozowa 23, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090173, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3.765.864,60 PLN pokryty w całości, NIP 7950200705, zwane dalej „Administratorem”.
 2. W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się
  z Administratorem pisząc na adres: rodo@polna.com.pl.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE? 

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w zakresie realizowanych przez nas usług. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na: 

 1. umożliwieniu kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy; 
 2. ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania z Panią/Panem umowy;

 

Podstawą prawną jest również: 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 z późn. zm.). 

 

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH? 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące, takie, jak np.: Księgowość, kancelarie prawne, firmy doradcze, firmy i osoby świadczące usługi. 

 

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG? 

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

 1. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających
  z przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych, 
 2. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 
 3. w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

JAKIE PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ PRAWA? 

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. 

 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu
do Pani/Pana danych. 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W ZAKŁADACH AUTOMATYKI „POLNA” S.A.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ),

prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ).

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do pracy ( www.polna.com.pl – zakładka RODO ).”

 

Niniejszym informujemy, że po zakończeniu procesu rekrutacji i po wyborze kandydata/ów Państwa aplikacje zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej zostaną usunięte.

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w obecnym i kolejnych podobnych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do pracy ( www.polna.com.pl – zakładka RODO ).”

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, cv kandydatów negatywnie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane a Państwa dane wykorzystywane przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Otrzymanych dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy.

Na rozmowy kwalifikacyjne kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie lub nie zawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Otrzymane dokumenty aplikacyjne w przypadku nie toczącego się procesu rekrutacyjnego są usuwane w wersji papierowej jak i elektronicznej.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATA DO PRACY

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu, ul. Obozowa 23, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090173, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości
3.765.864,60 PLN pokryty w całości, NIP 7950200705, jako pracodawca, za którego czynności
z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ( art. 221 K.p. ) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ( art. 22§ 1 pkt. 4-6 K.p. w zw. zart. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1-3 K.p. podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. będą przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. zawarły umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa  innych danych jest dobrowolne.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@polna.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa (instytucji) oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na jego terenie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe  RODO  i obejmuje:
 • monitoring wizyjny: wejścia do budynków, hale, ciągi komunikacyjne, ciągi komunikacyjne zewnętrzne, obszar nieruchomości przedsiębiorstwa w jej granicach;
 • monitoring dostępu: wejście do serwerowni i na teren zakładu.
 1. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.   
 2. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres od 1 do 20 dni.
 5. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

 1. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 2. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie placówki medycznej. Na terenie placówki medycznej znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany. 

 

 

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000