• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A. O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2023 R. - POLNA S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.  w uchwale nr 6 z dnia 11 czerwca 2024 r. podjęło decyzję o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.915.284 zł (słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) zł tj. 2 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 957.642 sztuk.

Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, którzy posiadali prawo do akcji Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w dniu 11 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy).

Walne Zgromadzenie ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 na dzień 30 czerwca 2024 r. (dzień wypłaty dywidendy).

Wypłata dywidendy zostanie zrealizowana przez Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.

Akcjonariusze, zobowiązani są złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy (dalej również „dyspozycja”) do dnia 27.06.2024:

1. na adres: dywidenda2023@polna.com.pl,

  2. na adres: ul. Obozowa 23; 37-700 Przemyśl (list z dopiskiem „dywidenda”),

  3. lub osobiście w siedzibie Spółki ul. Obozowa 23; 37-700 Przemyśl w godzinach 8.00 – 14.00.

   Dyspozycję wypłaty dywidendy można pobrać:

   1. a) za pośrednictwem strony internetowej Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. pod adresem www.polna.com.pl z zakładki dla akcjonariuszy,
   2. b) w siedzibie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w sekretariacie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 14.30.

   Termin wypłaty dywidendy dla dyspozycji złożonych po dniu 27.06.2024 r.

   Do 7 dni po zweryfikowaniu prawidłowości wypełnionej i podpisanej dyspozycje wypłaty dywidendy.

   Podatek:

   Informujemy, że kwota wypłacanej dywidendy za rok 2023 zostanie pomniejszona o 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest pobierany i odprowadzany przez płatnika tego podatku tj. Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W przypadku posiadania statusu nierezydenta, aby skorzystać ze zwolnienia/odmiennej stawki podatku należy przedłożyć zaświadczenie o siedzibie wydane do celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową państwa obcego (certyfikat rezydencji). Odpowiednie zapisy należy nanieść również na dyspozycji wypłaty dywidendy.